විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය කණ්ඩායම් ප්‍රතිචාර පද්ධතිය

  • Automated Batch Retort System

    ස්වයංක්‍රීය කණ්ඩායම් ප්‍රතිචාර පද්ධතිය

    ආහාර සැකසීමේ ප්‍රවණතාවය නම් කාර්යක්ෂමතාව සහ නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කුඩා ප්‍රතිප්‍රහාරක යාත්‍රා වලින් විශාල ෂෙල් වෙඩි වෙත මාරු වීමයි. විශාල යාත්රා මඟින් අතින් හැසිරවිය නොහැකි විශාල කූඩ අදහස් කරයි. විශාල කූඩ හුදෙක් විශාල හා එක් පුද්ගලයෙකුට එහා මෙහා ගෙන යා නොහැකි තරම් බරයි.