විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

Retort Energy Recovery

  • Retort Energy Recovery

    Retort Energy Recovery

    ඔබේ ප්‍රතිචාරය වායුගෝලයට වාෂ්ප විමෝචනය කරන්නේ නම්, ඩීටීඑස් වාෂ්ප ස්වයංක්‍රීය බලශක්ති ප්‍රතිසාධන පද්ධතිය මඟින් මෙම භාවිතයට නොගත් ශක්තිය එෆ්ඩීඒ / යූඑස්ඩීඒ තාප පිරියම් කිරීමේ පිටාර අවශ්‍යතා සඳහා බලපෑමක් නොකර භාවිතයට ගත හැකි උණු වතුර බවට පරිවර්තනය කරනු ඇත. මෙම තිරසාර විසඳුමට විශාල ශක්තියක් ඉතිරි කර ගත හැකි අතර කර්මාන්තශාලා විමෝචනය අඩු කිරීමෙන් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වේ.