විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

Retort Tray Base

  • Retort Tray Base

    Retort Tray Base

    තැටි සහ ට්‍රොලි අතර ගෙන යාමේ දී තැටි පතුලේ පාදම භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, ප්‍රතිචාරය පැටවීමේදී තැටි ගොඩගැසීම් සමඟ ප්‍රතිප්‍රහාරයට පටවනු ලැබේ.