විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

ජල ගිල්වීමේ ප්‍රතිචාරය

  • Water Immersion Retort

    ජල ගිල්වීමේ ප්‍රතිචාරය

    රිටර්ට් යාත්‍රාව තුළ උෂ්ණත්වයේ ඒකාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ජලයේ ගිල්වීමේ ප්‍රතිචාරය අද්විතීය ද්‍රව ප්‍රවාහ මාරු කිරීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. අධික උෂ්ණත්වයේ දී විෂබීජහරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම හා වේගවත් උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සඳහා උණු වතුර ටැංකියේ කල්තියා සූදානම් කර ඇති අතර, විෂබීජහරණය කිරීමෙන් පසු උණු වතුර ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කර නැවත උණුසුම් ජල ටැංකියට පොම්ප කරනු ලැබේ.