විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

ට්‍රොලි

  • Trolley

    ට්‍රොලි

    බිම මත පටවා ඇති තැටි පෙරළීම සඳහා ට්‍රොලි භාවිතා කරනු ලැබේ, ප්‍රතිප්‍රහාර සහ තැටි ප්‍රමාණය මත පදනම්ව, ට්‍රොලි ප්‍රමාණය ඒවාට ගැලපේ.