විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

Retort Tray

  • Retort Tray

    Retort Tray

    තැටි සැලසුම් කර ඇත්තේ පැකේජ මානයන් අනුව වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් මල්ල, තැටි, පාත්‍රය සහ ආවරණ ඇසුරුම් සඳහා යොදා ගනී.