විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

ස්තරය

  • Layer

    ස්තරය

    නිෂ්පාදන කූඩයට පටවන විට පරතරයේ කාර්යභාරය ස්ථර බෙදුම්කරු විසින් ඉටු කරයි, ගබඩා කිරීම සහ විෂබීජහරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී එක් එක් ස්ථරයේ සම්බන්ධතාවයේ දී iction ර්ෂණය හා හානිවීම effectively ලදායී ලෙස වළක්වයි.