විෂබීජහරණය කිරීමේ විශේෂත්වය H ඉහළ මට්ටමේ අවධානය යොමු කරන්න

ආහාර තාප විෂබීජහරණය කිරීමේ ක්‍රමය

තාප විෂබීජහරණය යනු කන්ටේනරයේ ඇති ආහාර මුද්‍රා තබා විෂබීජහරණය කිරීමේ උපකරණවලට දමා, එය යම් උෂ්ණත්වයකට රත් කර යම් කාලයක් සඳහා තබා ගැනීමයි. ආහාර අන්තර්ගතයේ මුල් රසය, වර්ණය, පටක හැඩය සහ පෝෂණ අන්තර්ගතය පවත්වා ගැනීමටත්, වාණිජ වන්ධ්‍යතා අවශ්‍යතා සපුරාලීමටත් හැකි තරම් දුරට එන්සයිමය.

තාප විෂබීජහරණය වර්ගීකරණය

විෂබීජහරණ උෂ්ණත්වය අනුව:

පැස්ටරීකරණය, අඩු උෂ්ණත්ව විෂබීජහරණය, ​​ඉහළ උෂ්ණත්ව විෂබීජහරණය, ​​කෙටි කාලයක් සඳහා අධික උෂ්ණත්ව විෂබීජහරණය.

විෂබීජහරණ පීඩනය අනුව:

පීඩන විෂබීජහරණය (උනුසුම් මාධ්‍යය වැනි ජලය, වන්ධ්‍යාකරණ උෂ්ණත්වය ≤100), පීඩන විෂබීජහරණය (වාෂ්ප හෝ ජලය තාපන මාධ්‍යය ලෙස භාවිතා කිරීම, පොදු විෂබීජහරණ උෂ්ණත්වය 100-135 is).

විෂබීජහරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ආහාර බහාලුම පුරවන ආකාරය අනුව:
ගැප් වර්ගය සහ අඛණ්ඩ වර්ගය.

උනුසුම් මාධ්‍යයට අනුව:
වාෂ්ප වර්ගය, ජල විෂබීජහරණය (සම්පූර්ණ ජල වර්ගය, ජල ඉසින වර්ගය ආදිය), ගෑස්, වාෂ්ප, ජල මිශ්‍ර විෂබීජහරණය ලෙස බෙදිය හැකිය.

විෂබීජහරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී බහාලුම්වල චලනය අනුව:
ස්ථිතික හා භ්‍රමණ වන්ධ්‍යාකරණය සඳහා.


තැපැල් කාලය: ජුලි -30-2020